تعهدنامه آموزشی

تعهدات دانشجو:

 • دانشجو موظف است تمام قوانین و ابلاغات موسسه را رعایت نماید.
 • دانشجو متعهد است تا نسبت به پرداخت شهریه در مدت مقرر اقدام نموده و تا پایان هر دوره نسبت به تسویه حساب اقدام نماید.
 • دانشجو متعهد است تا نظم و انظباط را رعایت نماید.
 • دانشجو می بایست در حفظ محتوا و عدم نشر آنها اهتمام ورزیده و تمام تلاش خود را به کار گیرد.
 • دانشجو متعهد است تاتمام قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید.
 • درصورت عدم رعایت هرکدام از موارد فوق آموزشگاه مرجع تصمیم گیری  در این خصوص داشجو می باشد.

تعهدات آموزشگاه:

 • آموزشگاه موظف است دوره اعلام شده را دقیقا طبق آنچه بیان شده برگزار نماید.
 • آموزشگاه متعهد میگردد تا حداکثر توان خود را جهت بهبود و افزایش کبفبت دوره ها به کار بندد.
 • آموزشگاه متعهد است تا در صورت قبولی دانشجو، مدرکی دال بر گذرانیدن دوره به وی اعطا نماید.
 • آموزشگاه می بایست چارت کلی تحصیلی دوره ها را در ابتدای سال تحصیلی تقدیم نماید.
 • مبنای تصمیم گیری آموزشگاه در خصوص دانشجویان، قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!


0